تبلیغات

فایل های دسته بندی مقاله ترجمه شده - صفحه 1

ترجمه ترابري ايمني، پاسخگويي، زاحتي و كارآمدي حمل و نقل

ترجمه ترابري ايمني، پاسخگويي، زاحتي و كارآمدي حمل و نقل 39 ص-به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هزینه ی خلاقیت: نمای کنترلیThe cost of creativity: A control perspective*

سازمان هایی که به شدت به خلاقیت کارمندانشان وابسته اند با یک مسئله ی غامض روبرو هستند: طبیعت خاص تولید خلاقیت نیازمند استفاده از کنترل رسمی است، در حالی که چنین کنترلی می تواند خلاقیت کارمندان را تحلیل ببرد. با بررسی چگونگی تاثیر وابستگی خلاقیت کارمندان برانتخاب رویه ی کنترل این مسئله را مورد بررسی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تقابل رییس مدیران اجرایی و تیم مدیران ارشد در کارکرد سازمانی

این مقاله روابط بین منابع CEO و TMT و تاثیر انها برکارکرد سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد. The interaction of chief executive officer and top management team on organization performance☆

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درک توانایی‌های پویا و توانمندی‌های سازمانی در زمینه شرکت های کوچک : یک دستور کارتحقیقاتی

SME در اقتصاد جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است باستثتای موارد موجود در کشورهای درحال توسعه که در زمره ی ان اقتصادهایی است که با اشتغال عمده و مشکلات توزیع درامد رو برو هستند. SME ها بخصوص برای رقابت های در حال توسعه، بازارهای موثر، و کاهش فقرمخصوصا در کشورهای درحال توسعه موتور ترقی هستند (فن،2003

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله Network coding for hop-by-hop communication enhancement in multi-hop networks

کدگذاری شبکه برای افزایش ارتباطات مسیر جریان اطلاعات در شبکه های چند مسیره

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل